Bas van de Klok en Noreen de Poel
onderne­mende fam­i­liebedri­jf adviseurs

Bas van de Klok en Noreen de Poel 

onderne­mende
fam­i­liebedri­jf adviseurs

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Noreen de Poel & Bas van de Klok zijn bei­de onderne­mende fam­i­liebedri­jven adviseurs. Bei­den hebben jaren­lange geza­men­lijke ervar­ing met de advis­er­ing van DGA’s en familiebedrijven.

Bas is getrouwd en heeft drie kinderen. Na zijn oplei­d­ing bedri­jf­sec­onomie heeft hij de post­doc­tor­ale oplei­din­gen Accoun­tan­cy (RA) en Belast­ingkunde gevol­gd. In zijn rol als audit part­ner bij Deloitte, adviseerde hij naast zijn con­tro­le­taak de DGA en zijn onderne­m­ing. Met name in de advieswerkza­amhe­den voelt Bas zich senang. Gezien de maatschap­pelijk trend om advies en con­t­role te schei­den, kiest hij voor een duidelijke advies­rol richt­ing zijn relaties op basis van een ‘hands on aan­pak’. Naast adviseur is Bas ook invest­ment­man­ag­er voor een klein­schalig invester­ings­fonds, waarin hij ook participeert.

Noreen is getrouwd en heeft drie kinderen. Zij heeft zow­el fis­caal- en notarieel recht ges­tudeerd en heeft de laat­ste 12 jaren, na haar start in de algemene fis­cale prak­tijk, zich toegelegd op het advis­eren van DGA’s, fam­i­liebedri­jven, ver­mo­gende par­ti­c­ulieren, ANBI’s en NSW-land­goed­eren.
Hier­bij ver­staat zij de kun­st om de vee­lal ingewikkelde materie op een heldere wijze over te bren­gen. Met enige regel­maat pub­liceert zij over deze aandachtsgebieden.

Het adag­ium “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”  staat bij ons bei­de hoog in het vaandel.

Waarom PK?

Waarom PK?

PK vormt de ini­tialen van De Poel en Van de Klok. PK staat ook voor de een­hei­ds­maat van ver­mo­gen. Samen vor­men Noreen en Bas een ideaal kop­pel om uw ver­mo­gen fis­caal, finan­cieel en juridisch te optimaliseren.

Na een peri­ode van inten­sieve samen­werk­ing op het sni­jvlak van onderne­mer, onderne­m­ing en fam­i­lie, hebben wij onze exper­tis­es samengevoegd. Dit biedt voor onze klanten oplossin­gen waarin fis­caal juridis­che, als ook bedri­jf­sec­onomis­che aspecten zijn geïn­te­greerd.
Vanu­it deze ver­schil­lende inval­shoeken bieden wij maatwerkad­vies en ‑oplossin­gen voor (com­plexe) vraagstukken in alle fas­es van de lev­en­scy­clus van uw onderne­m­ing maar ook van u als onderne­mer. In welke rol, of gen­er­atie u zich ook tot uw onderne­m­ing bevin­dt en ongeacht de omvang van uw fam­i­lie en/of bedri­jf, wij staan u graag terz­i­jde met onze ken­nis en ervar­ing.
Juist deze geïn­te­greerde aan­pak maakt het “PK-kop­pel” uniek bin­nen dit seg­ment waar­bij wij gewend zijn om, naast uw eigen accoun­tant en/of –fis­cal­ist te opereren.

Om onze cliën­ten breed te onder­s­te­unen, werken we samen met een aan­tal part­ners. Hier­mee bieden wij u een breed dien­stver­len­ingspakket, waarmee we u ook van dienst kun­nen zijn op het gebied van:

 • Com­plexe (inter­na­tionale) ven­nootschaps­be­last­ing vraagstukken;
 • BTW, over­drachts­be­last­ing en verhuurdersheffing;
 • Loon­heff­ing en loonadministratie;
 • Opstellen van jaar­rekenin­gen, pub­li­cati­es­tukken en het indi­enen van de diverse fis­cale aangiften.

Vele zak­en zullen veran­deren, echter alles begint en eindigt met fam­i­lie….” Een adviseur die dat begri­jpt, geeft u rust!

Wat doen wij?

Wat doen wij?

Wij advis­eren en onder­s­te­unen onze cliën­ten op finan­cieel, fis­caal en juridisch vlak. Daar­bij zijn wij gespe­cialiseerd in die vraagstukken waar ‘cirkels’ van Fam­i­lie, Eigen­dom en/of Onderne­m­ing elka­ar over­lap­pen. Ken­merken die PK & Part­ners daar­bij hoog in het vaan­del heeft staan zijn:

 • Directe aan­pak door Bas en Noreen
 • Kwaliteit gaat boven alles, maar wel hands-on en no-nonsense
 • Accept­abele pri­jsstelling met duidelijke inschat­ting vooraf en geen ver­rassin­gen achteraf
 • Informeel en toegankelijk

Wat doen wij voor de onderneming?

Wat doen wij voor de onderneming?

Een onderne­m­ing is alles behalve sta­tisch en aan veran­der­ing onder­he­vig. Start-up of over­dracht, expan­sie of reor­gan­isatie, aankoop of verkoop. Elke fase en elk moment kent zijn eigen spec­i­fieke behoefte waar­bij tijdelijke exper­tise of onder­s­te­un­ing noodza­ke­lijk is. Dit alles gericht op een opti­male finan­ciële, fis­cale en juridis­che struc­tu­ur of aan­pak.
Wij zijn ervaren begelei­ders van onderne­min­gen bij deze, vee­lal cru­ciale momenten als:

 • Opti­malis­eren van interne finan­cieel en fis­cale beheersing;
 • Begelei­den com­plexe verslaggevingsvraagstukken;
 • Inricht­en bescher­mende juridis­che struc­tu­ur en overeenkomsten;
 • Voor­berei­den effi­ciënte en effec­tieve audit (audit ready);
 • Begelei­den financier­ingsaan­vraag en overnametrajecten;
 • Waarder­ingsvraagstukken;
 • Regelin­gen in kad­er van boeien en binden van cru­ciale medewerkers…

Wat doen wij voor de DGA?

Wat doen wij voor de DGA?

Naast de opti­mal­isatie van de onderne­m­ing, is het inzichtelijk mak­en, inricht­en van, bescher­men en over­dra­gen van het eigen­dom, een wezen­lijk onderdeel van de advis­er­ing door Noreen en Bas. PK & Part­ners staat naast de DGA en onder­s­te­unt deze met maatwerk waar het gaat om:

 • Aan­deel­houd­er­sovereenkom­sten;
 • Struc­tu­urop­ti­mal­isatie;
 • Aan­bied­ingsregelin­gen;
 • Het inricht­en van de zeggen­schap over het Eigendom;
 • Het beperken van de zicht­baarheid van het Eigendom;
 • UBO-reg­is­ter;
 • Duidelijkheid in geval van calamiteiten;
 • en uit­er­aard opvolgingsvraagstukken.

Wat doen wij voor de familie?

Wat doen wij voor de familie?

Fam­i­lies ken­nen hun eigen spec­i­fieke en vaak com­plexe vraagstukken die een sterke samen­hang ver­to­nen met de onderne­m­ing of de DGA.

Van belang hier­bij zijn passende huwelijksvoor­waar­den, tes­ta­menten, schenk­ing- en ver­mo­gensover­dracht­plan­ning en hoe dit zich ver­houd tot de onder­linge com­mu­ni­catiewi­jze, onderne­m­ingsstruc­tu­ur en het fam­i­li­es­tatu­ut, waarin de belan­grijk­ste spel­regels en waar­den bin­nen de (bedrijfs)familie wor­den vastgelegd.

Indi­en goed uit­gew­erkt, vereen­voudigt een zorgvuldig pro­ces van dergelijke vast­leg­gin­gen een afwik­kel­ing bij onver­hoopte echtschei­d­ing, nalaten­schap­pen en over­dracht­en. Indi­en deze ont­breken, zetten wij in om tijdig tot een passend en gedra­gen voors­tel te komen.

Daar­naast advis­eren wij over de struc­turering van het geza­men­lijk fam­i­liev­er­mo­gen, Alge­meen Nut Beogende Instellin­gen (ANBI’s) en NSW-landgoederen.

 op de afbeeld­ing staan drie gebroed­ers Van de Klok ter ere van het 80 jarige bestaan van KlokBouw

Wat doen onze & Partners …

Wat doen onze
& Partners?

Vanu­it onze vertrouwen­sposi­tie leggen onze cliën­ten ons regel­matig een bredere adviesvraag voor dan wij aan­bieden. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar part­ners die, eve­nals wij, geloven in en aansluiten op onze geïn­te­greerde aan­pak, met een scherp oog voor kwaliteit en een bestendig advies in com­bi­natie met een hands-on en no-non­sense aanpak.

Onze Part­ners advis­eren en onder­s­te­unen onder onze regie:

 • Com­plexe (inter­na­tionale) ven­nootschaps­be­last­ing vraagstukken;
 • BTW, over­drachts­be­last­ing en verhuurdersheffing;
 • Loon­heff­ing en loonadministratie;
 • Opstellen van jaar­rekenin­gen, pub­likati­es­tukken en het indi­enen van de diverse fis­cale aangiften.

Hier­mee onder­s­te­unt PK & Part­ners u volledig op finan­cieel, fis­caal en juridisch gebied met alti­jd de hoog­ste kwaliteit­sam­bitie en passend in onze aanpak!

Con­tact­for­muli­er

Onze gegevens:

Hoois­traat 32, 6651 AD Druten.

Tele­foon 085 — 130 34 97

Bas Van de Klok 06- 150 92 657

Noreen de Poel 06- 120 11 410